Misja szkoły

,, JESTEŚMY PO TO, BY POMÓC KAŻDEMU DZIECKU
OSIĄGNĄĆ SUKCES NA MIARĘ JEGO MOŻLIWOŚCI”

Misją Zespołu Szkół Specjalnych jest przygotowanie uczniów do osiągnięcia jak najwyższego stopnia samodzielności i zaradności pragniemy wyposażyć naszych wychowanków w taką wiedzę, umiejętności, sprawności i nawyki by każdy z nich na miarę swoich możliwości mógł samodzielnie funkcjonować
w społeczeństwie.

WIZJA

1. Jesteśmy szkołą przyjazną, wspierającą i otwartą na współpracę z rodzicami, placówkami oświatowymi, urzędami, instytucjami, społecznością lokalną.
2. Rozwijamy zainteresowania i talenty ucznia na indywidualnie dostosowanym do niego poziomie.
3. Wspieramy wszechstronny rozwój ucznia bazując na jego mocnych stronach.
4. Zapewniamy wysoką jakości kształcenia.
5. Kadrę pedagogiczną tworzą specjaliści, terapeuci, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.
6. Obejmujemy każdego ucznia zajęciami rewalidacyjnymi.
7. Pracujemy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
8. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów, kształtujemy nawyki zdrowego trybu życia.
9. Pomagamy uczniowi zrozumieć siebie i otaczający świat.
10. Jesteśmy szkoła radosną, twórczą, innowacyjną i atrakcyjną.